Posted by: noooooy | 06/09/2010

เรื่องเล่า ประวัติโรงเรียน

เรื่องเล่า ประวัติโรงเรียน

กัญญา   สมบูรณ์


โรงเรียนบ้านวนาหลวงเปิดเรียนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  2537  โดยความเห็นชอบของหน่วยงานทางราชการ  4  กระทรวงหลัก  คือ  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงสาธารณสุข  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจากปัญหาของหมู่บ้านวนาหลวงเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ  คือ  ปัญหายาเสพติด  และโรคเอดส์  โดยโรงพยาบาลอำเภอปางมะผ้าได้ตรวจชาวบ้านที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจำนวน  20  คน  ตรวจพบผู้ติดเชื้อ  HIV  ถึง  19  คน  สาเหตุที่ชาวบ้านประสบปัญหาเช่นนี้  เนื่องจากชาวบ้านวนาหลวงเป็นชาวเขาเผ่ามูเซอแดงที่ย้ายมาจากหมู่บ้านแสนคำลือ  ซึ่งเป็นหมู่บ้านติดชายแดนไทย  –  พม่า  เป็นชุมชนที่ขาดความรู้และความเจริญ  อีกทั้งยังมีวัฒนธรรม  ประเพณี  ของชนเผ่าที่มีความเสรีทางเพศ  เมื่อมาตั้งรกรากอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน  ที่มีความเจริญมากกว่าพื้นที่เดิมที่เคยอาศัยอยู่  และเป็นทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ  คือ  ถ้ำน้ำลอด  ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ได้นำความเจริญและวัฒนธรรมสมัยใหม่มาสู่ชุมชนบ้านวนาหลวงอย่างรวดเร็ว  จนทำให้ชุมชนรับวัฒนธรรมใหม่เข้ามาและเกิดการเลียนแบบโดยไม่เรียนรู้และไตร่ตรองที่จะนำมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง  ซึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการณ์นี้  ทำให้ชุมชนยึดติดกับสิ่งที่เป็นวัตถุนิยมมากจนเกินไป  และทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เงินมาสนองต่อความต้องการทางวัตถุนิยมและเพื่อการเสพยา  โดยการค้ายาเสพติดและการค้าประเวณี  ซึ่งบางรายปล่อยให้ลูกสาวค้าประเวณี  มีการขายบริการบนบ้านของตัวเอง  (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ  หน้า  8  ฉบับวันที่  4  ธ.ค.  48,  หนังสือพิมพ์มติชน  หน้า  13  ฉบับวันที่  5  ธ.ค.  38)  ก่อให้เกิดปัญหาโรคเอดส์และยาเสพติดระบาดอย่างหนัก  และทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  โดยไม่สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนนั้น  ด้วยสาเหตุที่กล่าวมาข้างต้น  จึงทำให้หน่วยงานต่าง  ๆ  ร่วมมือกันก่อตั้งโรงเรียนบ้านวนาหลวง  โดยมีข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติ การสอนและบริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  ระยะเริ่มแรกการก่อตั้งโรงเรียน  มีนักเรียนเพียง  66  คน  โดยนักเรียน  60  คน  มีผู้ปกครองติดยาเสพติดและติดเชื้อ  HIV  (สำรวจข้อมูลโดยสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปางมะผ้า  ปี  พ.ศ.  2537)  ทำให้การบริหารโรงเรียนในระยะเริ่มแรกเป็นไปด้วยความยากลำบาก  และมีอุปสรรค  ทั้งด้านงบประมาณและความร่วมมือจากชุมชน  เนื่องจากผู้ปกครองไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา


แต่เดิมนั้นโรงเรียนบ้านวนาหลวงได้เคยก่อตั้งขึ้น  2  ครั้ง  คือปี  พ.ศ.  2531  และ  พ.ศ.  2534  ซึ่งทั้ง  2  ครั้ง  ต้องยุบเลิกโรงเรียนทุกครั้ง  เพราะผู้ปกครองไม่เอาใจใส่ดูแลบุตร  มั่วสุมยาเสพติด  และมีโรคร้ายรุมเร้า  ดังนั้นเมื่อข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแห่งนี้  จึงต้องดูแลเด็กที่ผู้ปกครองละทิ้ง  โดยโรงเรียนและนักเรียนร่วมกันจัดทำหอพักเอง  ซึ่งถือเป็นการสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนอีกทางหนึ่ง  โดยใช้งบประมาณของทางโรงเรียนและความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก  และต่อมาทางมูลนิธิต่าง  ๆ  และหน่วยงานเอกชน  อาทิเช่น  องค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ  (UNICEF)  มูลนิธิรักษ์เด็ก  มูลนิธินาวาเด็ก  เป็นต้น  ร่วมกันเป็นผู้อุปถัมภ์นักเรียน  โดยการสร้างบ้านพักให้นักเรียนชาย  1  หลัง  นักเรียนหญิง  1  หลัง  และสร้างบ้านพักครูอีก  1  หลัง  เพื่อให้คณะครูอยู่ดูแลเด็กได้อย่างเต็มที่  อีกทั้งยังมีการสร้างห้องสมุด  โรงอาหาร  ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  10  เครื่อง ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 3,000,000 บาท นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือห้องสมุดจากองค์การเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ  เป็นจำนวนเงิน  100,000  บาท  ทำให้ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของชุมชน  จากปัจจัยหลาย  ๆ  ด้าน  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารงานที่ดีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพขึ้น


ปี พ.ศ. 2545  โรงเรียนบ้านวนาหลวงได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก  ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมการบริหารงานของโรงเรียนบ้านวนาหลวง  ทำให้โรงเรียนตระหนักในเรื่องของสิทธิเด็ก  การเข้าใจเด็กในด้านต่าง  ๆ  ตลอดจนการเยียวยาเด็กในกลุ่มเสี่ยงให้เป็นกำลังสำคัญของชาติ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: